Khu công nghiệp Rạch Bắp - An Điền
Cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư

Tin tức

Quy định về giám sát và đánh giá đầu tư
Nghị định số 84/2015/NĐ-CP của chính phủ về việc giám sát và đánh giá đầu tư.

Nghị định gồm 11 chương, 73 điều, quy định về giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư, giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư và giám sát đầu tư của cộng đồng đối với hoạt động đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài; chi phí giám sát, đánh giá đầu tư, điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện tư vấn giám sát, đánh giá dự án đầu tư; điều kiện năng lực của cơ sở đào tạo đánh giá dự án đầu tư; quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư. Việc giám sát và đánh giá hoạt động đầu tư chứng khoán thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Việc giám sát và đánh giá các chương trình, dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thực hiện theo quy định tại Nghị định này; những vấn đề khác do đặc thù của việc sử dụng các nguồn vốn này, thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Đối tượng áp dụng của Nghị định này bao gồm: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, có liên quan đến hoạt động đầu tư và giám sát, đánh giá đầu tư.

Nghị định quy định các chủ thể thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư gồm: Cơ quan được giao lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình. Cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư dự án. Chủ chương trình, chủ dự án thành phần, chủ đầu tư, nhà đầu tư. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư; người có thẩm quyền quyết định đầu tư. Chủ sử dụng dự án. Cơ quan chủ quản, Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết Hợp đồng dự án theo hình thức đối tác công tư. Cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành. Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư. Ban giám sát đầu tư cộng đồng.

Nội dung chính của Nghị định bao gồm: Giám sát và đánh giá chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước (gồm giám sát và đánh giá chương trình, dự án đầu tư công và giám sát và đánh giá dự án đầu tư sử dụng vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh, vốn vay được bảo đảm bằng tài sản nhà nước, giá trị quyền sử dụng đất, vốn từ quỹ hoạt động phát triển hoạt động sự nghiệp, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước); Giám sát và đánh giá đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Giám sát và đánh giá dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác; Giám sát và đánh giá dự án đầu tư ra nước ngoài; Giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư; Giám sát đầu tư của cộng đồng; Chi phí thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư; Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư.

Nghị định cũng quy định trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan đăng ký đầu tư, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ trong công tác giám sát, đánh giá đầu tư và trách nhiệm của chủ chương trình, chủ đầu tư, chủ sử dụng, nhà đầu tư trong công tác giám sát và đánh giá chương trình, dự án đầu tư.

Ngoài ra, Nghị định còn quy định về chế độ báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư. Qua đó, các cá nhân, tổ chức, cơ quan cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin của chương trình, dự án đầu tư công; Dự án theo hình thức đối tác công tư; Dự án đầu tư sử dụng vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn vay được bảo đảm bằng tài sản nhà nước, giá trị quyền sử dụng đất, vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước sử dụng Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2015 và thay thế Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư. Các quy định trước đây của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương trái với Nghị định này đều bãi bỏ./.

Hình ảnh