Khu công nghiệp Rạch Bắp - An Điền
Cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư

Tin tức

Thông tư 10/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu

 

Ngày 22/07/2016 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu. Thông tư gồm 5 Chương và 38 Điều và một số biểu mẫu chi tiết kèm theo.

Theo thông tư đối tượng áp dụng gồm có: Sở Kế hoạch và Đầu tư; đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý về hoạt động đấu thầu thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và cá nhân thuộc các đơn vị này thực hiện việc giám sát, theo dõi. Tổ chức, cá nhân tham gia kiểm tra hoạt động đấu thầu thuộc cơ quan kiểm tra quy định tại Khoản 3 Điều 125 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Khoản 3 Điều 95 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư và tổ chức, cá nhân thuộc đơn vị được kiểm tra. Người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu và tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông tư quy định cá nhân thực hiện việc giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm hoạt động trực tiếp trong lĩnh vực đấu thầu thuộc các tổ chức như: cơ quan quản lý về đấu thầu; bên mời thầu; tổ chuyên gia; cơ quan, đơn vị thẩm định; có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu đối với gói thầu được tổ chức đấu thầu quốc tế, gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ. Thành viên Đoàn kiểm tra phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định như trên, riêng Trưởng đoàn kiểm tra phải có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm hoạt động trực tiếp trong lĩnh vực đấu thầu. Trong trường hợp đặc biệt cần có ý kiến của các chuyên gia chuyên ngành thì Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo người đứng đầu cơ quan kiểm tra bổ sung các chuyên gia này tham gia Đoàn kiểm tra; các chuyên gia này không bắt buộc phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu.

Thông tư đã quy định rõ trách nhiệm của các bên tham gia giám sát, theo dõi; tham gia kiểm tra và của Bộ, ngành, địa phương trong hoạt động đấu thầu. Theo đó, Trách nhiệm của Đoàn kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra và các thành viên được quy định cụ thể như sau:

- Trách nhiệm của Đoàn kiểm tra: Thực hiện kiểm tra hoạt động đấu thầu theo quy định tại Quyết định kiểm tra; Đề nghị đơn vị được kiểm tra, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ việc kiểm tra theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra; Xây dựng Báo cáo kiểm tra và dự thảo Kết luận kiểm tra.

- Trách nhiệm của Trưởng đoàn kiểm tra: Tổ chức xây dựng và phê duyệt kế hoạch kiểm tra chi tiết; Tổ chức, chỉ đạo, phân công các thành viên Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra theo đúng quy định; Thể hiện thái độ công tâm, cầu thị, không gây khó khăn, nhũng nhiễu đơn vị được kiểm tra; tuân thủ các quy định về phòng, chống tham nhũng.

- Trách nhiệm của thành viên Đoàn kiểm tra: Thực hiện kiểm tra theo đúng quy định và theo phân công của Trưởng đoàn kiểm tra; Tham gia công tác chuẩn bị kiểm tra, xây dựng Báo cáo kiểm tra cá nhân theo phân công và gửi cho Thư ký đoàn kiểm tra để tổng hợp; Báo cáo Trưởng đoàn kiểm tra về kết quả kiểm tra do mình thực hiện; Thể hiện thái độ công tâm, cầu thị, không gây khó khăn, nhũng nhiễu đơn vị được kiểm tra; tuân thủ các quy định về phòng chống tham nhũng.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định rõ trách nhiệm của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, tổ chức việc giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu đối với các dự án/dự toán mua sắm do địa phương quyết định đầu tư hoặc quản lý; Tổ chức kiểm tra đào tạo về đấu thầu, kiểm tra việc lập và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, kiểm tra việc tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, ký kết hợp đồng và các hoạt động khác liên quan đến đấu thầu tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh và các dự án/dự toán mua sắm thuộc phạm vi quản lý của địa phương; Phê duyệt kế hoạch kiểm tra định kỳ đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 của Thông tư này; Quyết định kiểm tra và Kết luận kiểm tra hoạt động đấu thầu theo quy định tại Thông tư; Tổng hợp cáo cáo phản hồi về tình hình thực hiện Kết luận kiểm tra đối với các dự án/dự toán mua sắm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì kiểm tra trên địa bàn tỉnh; Giao một phòng, ban trực thuộc thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu; Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về Kết luận kiểm tra; Quyết định biện pháp xử lý sau kiểm tra (nếu có); Tổng hợp tình hình thực hiện kiểm tra hàng năm của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh và các dự án/dự toán mua sắm thuộc phạm vi quản lý của địa phương; Tổng hợp danh sách các nhà thầu, các tổ chức/cá nhân có liên quan đã bị xử lý khi phát hiện vi phạm pháp luật về đấu thầu, pháp luật khác có liên quan trong quá trình kiểm tra của đơn vị mình cũng như của các đơn vị khác thuộc phạm vi quản lý của địa phương; Yêu cầu các đơn vị gửi các báo cáo theo quy định về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/9/2016. Thông tư này thay thế Thông tư số 01/2011/TT-BKHĐT ngày 04/01/2011 quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu./.

Đính kèm Thông tư 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22/7/2016 quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu

Văn Trúc - SoKHĐT

Hình ảnh